نمونه کد php پیامک قاصدک
بازگشت به صفحه سرویس های ویژه برنامه نویسان

نمونه کد ارسال پیامک از طریق URL


آدرس URL جهت ارسال پیامک:
http://www.sms-bazar.ir/ghasedakWebService/sendsms.ashx

http://www.sms-bazar.ir/ghasedakWebService/sendsms.ashx?username=09121111111&password=1234&mobile=09121111111, 09121111112&sms=salam


 • توجه کنید: برای تست نمونه کد فوق از قسمت آدرس مرورگر استفاده نکنید
 • username= نام کاربری
 • password= رمز عبور
 • mobile= شماره موبایل گیرنده ها (بیش از یک گیرنده را با کاما جدا کنید) مثال: 09121111111, 09121111112, 09121111113
 • sms= متن پیام


 • نمونه کد PHP:
  $username = "09101112233";
  $password = "123456";
  $recievers = ['09121234567','09112345678'];
  $text = "متن پیام";
  $f=@file_get_contents("http://www.sms-ghasedak.com/ghasedakWebService/sendsms.ashx?username=".$username."&password=".$password."&mobile=$recievers&sms=".urlencode($text));
  print_r($response);